Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เอนก สิทธิประศาสน์ / [บรรณาธิการโดย] มนุชญ์ วัฒนโกเมร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2532 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น)
เลขเรียกอ บอ 658.4 ห25ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 / องค์การสหประชาชาติประจำป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกJX1977.2.T5 ก188,341.23 ก188
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค / นัยนา ทองดี = Administ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา ทองดี
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก461,658.4022 ย349ก ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ = On Collaboration / เฮอร์มิเนีย อิบาร์รา, มอร์เตน ที. ฮานเซน ; ณัฐยา สิ...
ชื่อผู้แต่งIbarra, Herminia.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561.
เลขเรียกHD38.2 อ746ก 2561,658.4 อ746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the Psyschology of Persuasion / โรเบิร์ต บี.ชาลดินี, เขีย...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : นกฮูก, 2557
เลขเรียก153.852 ช526ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี เขียน ...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกBF774 ช526,153.852 ช27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology ofpersuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี, เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2560
เลขเรียกHF 5386 ช526ก,153.852 ช274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โน้มน้าวใจและจูงใจคน = Influence the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี ; ศุภิก...
ชื่อผู้แต่งชาลดินี, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2559
เลขเรียก153.852 ช274ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเครือข่ายวิชาการ / วิจารณ์ พานิช ; [สรุปและเรียบเรียง สมพร อิทธิเดชพงศ์ ; บรรณาธิการ นันทา...
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียกWA540.JT3 ว519 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน / โดย กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2805 ก63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งเบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานอุตสาหกรรม = Industrial cooperation / วีระพันธ์ สิทธิพงศ์ ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ สิทธิพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกHD2955.5 .T5 ว6ก 2542,658 ว37ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานและสร้างเครือข่าย / เขียนและเรียบเรียง ระวีวรรณ โพธิ์วัง
ชื่อผู้แต่งระวีวรรณ โพธิ์วัง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545.
เลขเรียกHD2963 ร275ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลความร่วมมือกระทรวงยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [text] / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554
เลขเรียกสร 352.14 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา