Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความเชื่อ 100 ความจริง / สุทัศน์ ยกส้าน บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2550.
เลขเรียกAC158 ร192ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความเชื่อ 100 ความจริง / สุทัศน์ ยกส้าน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2550.
เลขเรียกAC158 ร53,500 ส73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต อาหาร / แบร์ แซม
ชื่อผู้แต่งแบร์ แซม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกTX354 ห159 2561,ย บ281ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand only เรื่องแบบนี้ มีแต่ไทยๆ [Text] / เทวิน ชาติกุล, ภาคิน ลิขิตธนกุล
ชื่อผู้แต่งเทวิน ชาติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกDS563.5 ว7ท 2558,089.95911 ว913ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWOW! พืชและสัตว์ / สิริรัตน์ นุ่มฟัก [text]
ชื่อผู้แต่งสิริรัตน์ นุ่มฟัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560.
เลขเรียก500 ส732ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWOW! อาหารและสุขภาพ / สิริกานต์ โสภาโชติ, ณภัทร เฉลิมชุติปภา [text]
ชื่อผู้แต่งสิริกานต์ โสภาโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560.
เลขเรียก500 ส731ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระยานิยาย / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559
เลขเรียกGT2853.ท9 ส45 2559,089.9591 ส2113ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเพาะปลา มหาสมบัติแห่งท้องทะเลไทย / Polygon Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2555
เลขเรียกย 030 ว382ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเคล็ดคู่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้ ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คุ้มโห้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกAC158 ศ-ก 2556,640 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เรื่องการพั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552- : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2552-.
เลขเรียกQ 179.92 ม19
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2553 : หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียกQ179.92 ม241 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการแก้จน / ประยูรย์ จรรยาวงษ์ ; องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งประยูร จรรยาวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2542
เลขเรียกTX599 ป46 2542,641.4 ป1771ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา