Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงระหว่างคู่สมรส : ประสบการณ์ของภรรยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านร่างกายและสามีผู้กระทำความรุนแ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก306.872 ส769ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพีงพอ...
ชื่อผู้แต่งนันทนา ธนาโนวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกRJ216 น63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้างในฐานะทางเลือก / โดย ธัญภา พรหมรักษ์.
ชื่อผู้แต่งธัญภา พรหมรักษ์, 2491-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHV6626.23.T5 ธ6ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสวัสดิภาพคู่สมรสจากความรุนแรงในครอบครัว / แสงรวี แพ่งสุภา = Legal meas...
ชื่อผู้แต่งแสงรวี แพ่งสุภา
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาว...
ชื่อผู้แต่งนันทนา ธนาโนวรรณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียกHV6626.23.T5 น418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี / จิรัสสา คชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งจิรัสสา คชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ8912.4 จ6ว 2559,294.3925 จ3711ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา