Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMalfunctioned Pacemaker and Business Operator''s Liability in US, EU and Australia: Implication for ...
ชื่อผู้แต่งPeerasak Ounhachoke, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า / อนันต์ จันทรโอภากร
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกKPT846.5 อ3ก 2559,346.038 อ165ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ /...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT3276 ศ321 2559,346.038 ศ111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / มนต์ชัย ธาดาอำนวยชัย = Product li...
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย ธาดาอำนวยชัย 2519-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2547.
เลขเรียกHE965 อ165ก 2547,368.562 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2545.
เลขเรียก368.562 อ165ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด / นเรศร์ เกษะประกร
ชื่อผู้แต่งนเรศร์ เกษะประกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียก346.038 น266ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเหตุหลุดพ้นความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ประกอบการยามาใช้ในกฎหมายไทย / ภัทราพรรณ เชื้อจินดา = Th...
ชื่อผู้แต่งภัทราพรรณ เชื้อจินดา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบการเรียกเก็บยาคืนของประเทศไทย / โดย ฐิติพร ตันรัตนาวงศ์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพร ตันรัตนาวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHF5415.9 ฐ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มานิตย์ วงศ์เส...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ วงศ์เสรี
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก346.038 ม453ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดทางกฎหมายในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ / ภคพร สุวรรณทัต.
ชื่อผู้แต่งภคพร สุวรรณทัต.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดในการผลิตและการจำหน่ายสินค้า / ปิยกุล บุญเพิ่ม = Products liability / Piyakul Boonperm.
ชื่อผู้แต่งปิยกุล บุญเพิ่ม 2499.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = Product Liability / สุษม ศุภนิตย์.
ชื่อผู้แต่งสุษม ศุภนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกK953 ส75,346.038 ส48ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา