Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ = Health promotion and health literacy / ยุวดี รอดจากภัย.
ชื่อผู้แต่งยุวดี รอดจากภัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก613 ย442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / วรรณศิริ นิลเนตร = HEALTH LIT...
ชื่อผู้แต่งวรรณศิริ นิลเนตร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : การวัดและการพัฒนา / อังศินันท์ อินทรกำแหง
ชื่อผู้แต่งอังศินันท์ อินทรกำแหง, ผู้แต่ง
เลขเรียกRA 776 อ112 2560,613 อ493ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : การวัดและการพัฒนา = Health literacy : measurement and development / อังศินันท...
ชื่อผู้แต่งอังศินันท์ อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560.
เลขเรียกRA776.9 อ493 2560,W85 อ493ค 2560,613 อ112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ = Health literacy : functional interactive ...
ชื่อผู้แต่งขวัญเมือง แก้วดำเกิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562, [2019]
เลขเรียกWA590 ข272ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ = Health literacy : functional interactive ...
ชื่อผู้แต่งขวัญเมือง แก้วดำเกิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2562.
เลขเรียกRA776.5 ข272ข 2562,WA590 .ข56 2562,613 ข272ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ความท้าทายของสุขศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ, วันท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ Thailand Health Literacy Forum (2560 : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ).
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียก613 ก482ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และนำไปใช้ = Health literacy : access, understand and applicat...
ชื่อผู้แต่งขวัญเมือง แก้วดำเกิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2561.
เลขเรียกWA590 ข272 2561,613 ข272ค 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถามหมอสิ จริงหรือเท็จ / ทีมแพทย์ชีวี
เลขเรียก613 ถ319 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้ เรื่องสุขภาพ / วรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกRA766.95 ว-น 2559,613 ว175น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปบทเรียนขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับประถมศึกษา / ศุภศิริ ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.), 2562.
เลขเรียก372.45 ส174 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี เก็ทกู๊ดครีเอชั่น 2561
เลขเรียกPL4202.2 ส828 2561,W74 น666 2561,152.4 จ432อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา