Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of the 4th international conference on security studies, 19-20 July 2017, Town in Town H...
ชื่อผู้แต่งInternational conference on security studies (4th : 2017 : Bangkok)
เลขเรียกJZ5588 I5 2017,350 I61 2017
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Role of People's Republic of China and the United States in the Asean Regional Forum (ARF) from ...
ชื่อผู้แต่งJanette Techathanapol.
พิมพลักษณ์2005.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24-2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ (2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกHM136 ก474ร 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ความมั่นคงและความมั่นคั่งของชาติ : ทิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ความมั่นคงและความมั่นคั่งของชาติ : ทิศทางในอนาคต : (2553 : ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกJA35.T5 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ 2015 ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายของป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ (ครั้งที่ 14 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555, [2012]
เลขเรียกHC441 ก475ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมาตามโครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ / ศูนย์โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ สำนัก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2522.
เลขเรียกHX762.5 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ วันที่ 22-26 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง"ความมั่นคงของประเทศ" [electronic r...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( 2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547.
เลขเรียกUA853.T5 ก474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคง และความร่วมมือกันในยุโรปกับความั่นคงในอาเซีย / วลาดิมีร์ ปาฟลอฟสกี้.
ชื่อผู้แต่งปาฟลอฟสกี้, วลาดิมีร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามออฟเซ็ท, 2519.
เลขเรียก327.17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ วันศุกร์ที่ 23 กันยา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ (2548 : สงขลา)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกHN700.58.A29 ก64 2548,352.1409593 ก 645 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมไร้พรมแดน = Challenges to human security in a borderless world / สุริชัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสังคม. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกHN700.55.A8 ค46 2552,355.03 ค56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินคุณภาพเนื้อหาสื่อ [จุลสาร] / จัดทำโดย นคร เจือจันทร์ ; อิทธิพล ปรีติประสงค์, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งนคร เจือจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ กระทรวงวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกPN น2ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกครบรอบ 15 ปี การประชุมใหญ่ ประจำปี 2522 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, 2523].
เลขเรียกHM263 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Project : ASP), 2552.
เลขเรียกJX1954 ป46,320.959 ป17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำชุมชนกับกระบวนการสานเสวนา : เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งและกระบวนการทางสันติศึกษ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกHM1261 ผ73,303.69 ผ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา