Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of the 4th international conference on security studies, 19-20 July 2017, Town in Town H...
ชื่อผู้แต่งInternational conference on security studies (4th : 2017 : Bangkok)
เลขเรียกJZ5588 I5 2017,350 I61 2017
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2552.
เลขเรียกQ179.92 ข5ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที่ย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2552.
เลขเรียกQ179.92 ม246 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เรื่องการพั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552- : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2552-.
เลขเรียกQ 179.92 ม19
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2553 : หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียกQ179.92 ม241 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Irrigation and drainage in a chang...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ : (ครั้งที่ 9 : 2557: นนทบุรี)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : กรมชลประทาน] 2557.
เลขเรียกTC513.T5 ก482ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ / นริน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ (ครั้งที่ 5 : 2552 ; อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552
เลขเรียกS494.5.S95 ก525 2552,630.72 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน วันที่ 31กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกHC445.A5 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร รากฐานโภชนาการและสุขภาพ (Food security and nutrition and health) / จัดโดย สมาคม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549.
เลขเรียกQU145 ก482ก ครั้งที่ 5 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน (Food and nutrition security in ASEAN context) / จัด...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556.
เลขเรียกQU145 ก482ก ครั้งที่ 7 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ (Linking food to nutrition security) / จัดโดย สมาคมโ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555.
เลขเรียกQU145 ก482ก ครั้งที่ 6 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 22 = Asia-Pacific parliamentary...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก (ครั้งที่ 22 : 2557 : สหรัฐเม็กซิโก)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
เลขเรียกQ 179.92 ก27 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ [วันที่] 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ครั้งที่ 23 : 2556 : มหาวิทยาลัยทักษิณ)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556.
เลขเรียก016.00143 ก568ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ร้อยเอก ศุภชัย ดิษบรรจง 15 ธันวาคม 2522.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิฆเนศ, 2522.
เลขเรียกBQ4570 พ4พ 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารและโภชนาการในประเทศไทย : เราอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน = Thailand food and nutrition : where are we...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, [2558?].
เลขเรียกTX353 อ6 2558,WA695 อ677 2558,613.2 อ292 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา