Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / น...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJZ5596 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขต...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทยภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและค...
ชื่อผู้แต่งธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก355.03 ธ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ = Development of non-traditional security management princi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนห...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก354.593 ช383ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / กรวรรณ สังขกร ; ผู้ช่วย...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกG155.T5 ก4ก 2553,307.14 ก177ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความไม่รู้จังหวัดชายแดนใต้ / กุลธิดา สามะพุทธิ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ,แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะกรณี3 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552-.
เลขเรียกDS588.ต9 ค56,303.62 ค17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก.(ก.พ.)และหน่วยราชการอื่นๆ / โดย ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1114 ช642 2557,428.076 ช642ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน : บนเส้นทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม / โดย คณะกรรมการจัด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป, 2555, [2012]
เลขเรียกDS588.S6 ช523 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า :...
ชื่อผู้แต่งสุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตราฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินง...
ชื่อผู้แต่งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2558.
เลขเรียกZ675.U5 ข432ม 2558,027.7 ข64ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก / โดยคณ...
ชื่อผู้แต่งสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553.
เลขเรียกDS588.ต9 ส46,303.6 ส14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาระทางสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" วันที่ 7 - 8 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHN700.592.S65 ว476 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา