Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / น...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJZ5596 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536.
เลขเรียก354.593 มท0621ต 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส พรินติ้ง เฮาส์, 2539
เลขเรียก363.285 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้งศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ / ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553
เลขเรียกDS 588 .S61 ก13 2553,303.6 ก25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / จัดทำโดย คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2552.
เลขเรียก343.01 ก13 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขต...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข ; [บรรณาธิการ, ประทุมพร วัชรเสถียร, ไชยวัฒน์ ค้ำชู]
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกHV 6431 ส47กค 2554,303.625 ส848ก2
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทยภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและค...
ชื่อผู้แต่งธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก355.03 ธ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาความมั่งคงทางเศรษฐกิจครอบครัวของสตรี และเยาวสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / โด...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เชิงเชาว์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536.
เลขเรียกHG2039.T35 .ช34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรเมินโครงการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจครอบครัวของสตรีและเยาวสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงา...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เชิงเชาว์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์, 2536
เลขเรียก334 ช34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัลสำหร...
ชื่อผู้แต่งต่วนนูรีซันน์ สุริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ = Development of non-traditional security management princi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา