Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ = Development of non-traditional security management princi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะ ที่ 14 ค.ศ. 1935- ผู้แต่ง
เลขเรียกBJ47 .ง64 2562,205 ท592ข 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเกี่ยวกับพรมแดนทางบก : ศึกษาการดำเนินนโยบายของไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา หุ่นเฮง 2504-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกHM621 ช64,ส.ร. 306 ย18ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า :...
ชื่อผู้แต่งสุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโดยรัฐบาลพม่าต่อความมั่นคงของชายแดนไทย = Impact of ethnic minorities...
ชื่อผู้แต่งผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกวจ 350 ผ114ผ2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย / ผู้เขียน นันทิยา ทองคณารักษ์, ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ทองคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียก327.5930591 น431น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย-เมียนมาร์ / นันทิยา ทองคณารักษ์ และณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ทองคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียกUA10.5 น431น 2557,327.5930591 น486น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา