Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / น...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJZ5596 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขต...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทยภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและค...
ชื่อผู้แต่งธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก355.03 ธ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ = Development of non-traditional security management princi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนห...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก354.593 ช383ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา รายวิ...
ชื่อผู้แต่งถนอมจิตร์ ตั้งนาวี.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวพ 371.334 ถ146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะ ที่ 14 ค.ศ. 1935- ผู้แต่ง
เลขเรียกBJ47 .ง64 2562,205 ท592ข 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความไม่รู้จังหวัดชายแดนใต้ / กุลธิดา สามะพุทธิ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ,แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะกรณี3 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552-.
เลขเรียกDS588.ต9 ค56,303.62 ค17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน : บนเส้นทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม / โดย คณะกรรมการจัด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป, 2555, [2012]
เลขเรียกDS588.S6 ช523 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า :...
ชื่อผู้แต่งสุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตราฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินง...
ชื่อผู้แต่งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2558.
เลขเรียกZ675.U5 ข432ม 2558,027.7 ข64ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาระทางสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" วันที่ 7 - 8 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHN700.592.S65 ว476 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่การสลายพรมแดน : ความร่วมมือระหว่างรัฐ เหนือรัฐและตะเข็บชายแดน / จันจิรา สมบัติพูนศิริ, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกJZ1767.A5 ส241 2557,320.12 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากมุมมอง : ชายแดนใต้ / บรรณาธิการ, นิสากร กล้าณรงค์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียกDS588.S6 ห332,959.3 ห332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา