Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แบรนด์ล้มดัง : ความล้มเหลวที่ต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก = Brand failures : [the trut...
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมทท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกHD69.B7 ฮ7ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แบรนด์ล้มดัง = Brand failures / Matt Haig ; แปลโดย ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมทท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกHD69.B7 ฮ582,658.827 ฮ614ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์ / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557.
เลขเรียกHF5415.1255 ด493 2557,658.827 ด493ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital branding : กลยุทธ์แจ้งเกิดแบรนด์เล็ก ให้เติบใหญ่ได้อย่างยั่งยืน / ณัฐพล ใยไพโรจน์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ใยไพโรจน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561.
เลขเรียกHF5415.1255 ณ213 2561,658.827 ณ113ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLouis vuitton : เปิดบันทึก--กลยุทธ์สร้างแบรนด์ / By Shinya Nagasawa ; แปลโดย ศรีวิภา สุสัณพูลทอง ;...
ชื่อผู้แต่งนากาซาว่า, ชินยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2552
เลขเรียกHD 9999 .L854 น21 2552,658.8 น442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLouis Vuitton เปิดบันทึก--กลยุทธ์สร้างแบรนด์ / โดย Shinya Nagasawa ; แปลโดย ศรีวิภา สุสัณพูลทอง ; เ...
ชื่อผู้แต่งนากาซาว่า, ชินยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553.
เลขเรียกHD9999.L854 น221 2553,658.827 น212ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์ธุรกิจ: กรณีศึกษา การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่น = Pr...
ชื่อผู้แต่งระพีพัฒน์ คำหล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 658.8342 ร116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสิ...
ชื่อผู้แต่งจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ บริษัท แสงโสม จำกัด ข...
ชื่อผู้แต่งภูติณัฐ สุภาพร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD30.4 ภ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดคุณค่าตราสินค้าโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง ตราสินค้ากับผู้บริโภค / วารินยา ลีลายุวัฒน์ = Measur...
ชื่อผู้แต่งวารินยา ลีลายุวัฒน์, 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดค่าตราสินค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ภาคนครหลวง...
ชื่อผู้แต่งเต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHG3300.55.A8B3 ต74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของไ...
ชื่อผู้แต่งนเรศวร์ สอนตาง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อฉลากโภชนาการของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสง...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ พรสี่
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
เลขเรียก658.8342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา