Found: 1,325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอก" : รายงานวิจัย = Satisfaction consumer to germinated...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เซ็นนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 658.8342 ศ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องService-Minded Service (SMS) แผนปฏิบัติแผนกบริการนิสิตนักศึกษา Student Service Center / วารินทร์ สิน...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2549.
เลขเรียกHF 5415.335 ว27 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเคลื่อนงานสร้างสุข / หัวหน้าโครงการ, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ; ผู้เขียน, ลลิดา มาไพศาลทร...
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกHF5549.5.J63 อ148ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การขยายตราสินค้าโทรศัพท์มือถือกับภาพลักษณ์ตราสินค้าหลัก ก่อนและหลังการขยายตราสินค้า / สุบรรณ...
ชื่อผู้แต่งสุบรรณ มณีมูล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การดำรงความภักดีลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 / วิพุธ ศุภางคเสน
ชื่อผู้แต่งวิพุธ ศุภางคเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารไทยธนาคาร ในเขตอำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งเสาวภา วายุพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการตลาดขนมไทยให้เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร / นิชานันท์ รักสนอง ... [แ...
ชื่อผู้แต่งนิชานันท์ รักสนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2561.
เลขเรียกคก 0951 น559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร : กรณีษศึกษา จังหวัดลำปาง / พงศ์ศิริ จันทร์...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ จันทร์สุรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบต้นทุนของสถานพยาบาล / ธนพล รัตนวรรณพาณิช.
ชื่อผู้แต่งธนพล รัตนวรรณพาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
เลขเรียกคอ 000314 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอันดับความพึงพอใจการบริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / สุกัลยา รัตนมาลี
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา รัตนมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
ชื่อผู้แต่งธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ศุภวัฒน์ ชาญเ...
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกHF5415.33.T5 ศ724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live / จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้ออะไหร่รถยนต์ของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านเสรีชัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / สลิลทิพย์ ข...
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ ขจรเงิน.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สุพิชช...
ชื่อผู้แต่งสุพิชชา ศรีภา.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา