Found: 370  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted / Dick Hoyt & Don Yaeger ; พาฝัน เจริญดี, แปล
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better, 2558.
เลขเรียกBF637.C5 ฮ161,796.0922 ฮ161ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ / วิชัย โชควิวัฒน
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2557
เลขเรียกBF410 ว6ส 2557,362.4 ว539ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548.
เลขเรียก305.23 พ113ย 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollege essay essentials : a step-by-step guide to writing a successful college admission essay / Et...
ชื่อผู้แต่งSawyer, Ethan
พิมพลักษณ์Illinois : Sourcebooks, 2016
เลขเรียกHB135 ว43 2560,378.1616 S271C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunity-based rehabilitation : CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย / องค์การอนามัยโลก ;...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส, 2556.
เลขเรียกHV 1559 ค19 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDent deaf sign หนังสือภาพภาษามือสำหรับทันตแพทย์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน / บรรณ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียกHV2474 ด879 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors associated with disabilty among children's aged 2-9 years in Southern Thailand : a secondar...
ชื่อผู้แต่งAli Akbar Mengal.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ / โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ; บรรณาธิการ, อัปสร จิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียกBF410 อ745 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. สร้างปมเด่นเสริมปมด้อย (เข้าใจและช่วยเหลือ) / ผู้เขียน ศรียา นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [2548?].
เลขเรียกLC4818 ศ46,371.91 ศ239อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNeurodevelopmental treatment / กรกฎ เห็นแสงวิไล.
ชื่อผู้แต่งกรกฎ เห็นแสงวิไล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกWL140 ก4น 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNeurodevelopmental Treatment / กรกฏ เห็นแสงวิไล
ชื่อผู้แต่งกรกฏ เห็นแสงวิไล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกRJ506.M4 ก152น 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNutrition and metabolism in patient care / John M. Kinney ... [et al.].
พิมพลักษณ์Philadelphia, PA : Saunders, 1988.
เลขเรียกRM216 N8,WB 400 N97455,615.8/54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการปรับตัวของทหารผ่านศึกพิการ / ชูเกียรติ จงเกียรติสกุล.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ จงเกียรติสกุล.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก155.24 ช642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา