Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กรณีคดีฮาใบแดง / [ผู้เขียน ภุชงค์ นุตราวงศ์ ; คณะทำงาน สุเทพ พรหมวาศ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ นุตราวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.
เลขเรียกJQ1749.A5 ภ622ส,324.6 ส736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้อง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกKPT4516.ก28 ก117 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกK พ231,341.77 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกK พ231 2551,346.096 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายสากล / โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกHV6431 ป45,303.625 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณี การพิจารณาพิพากษาคดีกับบุคคลผู้เป็นตัวการ ...
ชื่อผู้แต่งเพียงตา บุญไพรัตน์สกุล 2514-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมีอง / สมพร พรหมหิตาธร.
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียก345.05 ส166ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย สมพร พรหมหิตาธร
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส265กข 2546,345.05 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ / สถาบันกฎหมายอาญา สำนักง...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (2546 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ราชทัณฑ์, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยาย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (2546 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546.
เลขเรียก345.05 ก525ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ วระหว่างันที่ 19-20 กันยาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด, 2546.
เลขเรียก345.05 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / โดย คัมภีร์ แก้วเจร...
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ แก้วเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547
เลขเรียกJQ1745.A55.C6 ค64 2547,345.05 ค64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 :ศึกษาบทบาทอัยการส...
ชื่อผู้แต่งวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกJQ1748 ว833ก 2547,วจ 345.05 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา