Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOil spill : truth that never ends = น้ำมันรั่ว ความจริง...ที่ยังไม่จบ / พิสุทธิ์ เพียรมนกุล [text...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย), 2557.
เลขเรียกTD427.P4 พ786 2557,665.5 พ786อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ /...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT3276 ศ321 2559,346.038 ศ111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ = Information security governance / ตลาดหลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกQA76.9.A25 ก64 2557,005.8 ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ...
ชื่อผู้แต่งเอกกมล ณ น่าน.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก344.04232 อ871ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม / [นิรมล สุธรรมกิจ หัวหน้าโครงการ, อนิณ อ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF1040.9.T5 น645 2557,ส.ร. 382.09593 น376ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 / ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันครังสมองของชาติ, 2548.
เลขเรียกTP373.5 .ก647 2548,664.07 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินตามกฎหมายความรับผิดอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย / ฐิตารีย์ ...
ชื่อผู้แต่งฐิตารีย์ ทัศนาวิวัฒน์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = Product Liability / สุษม ศุภนิตย์.
ชื่อผู้แต่งสุษม ศุภนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกK953 ส75,346.038 ส48ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Products Liability Law...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ จุมปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกKPT846.5 ม63,346.038 ม25ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ : กฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภั...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกKPT3276 ศ321,346.038 ศ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศั...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT3895 ศ63 2553,346.038 ศ62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ...
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2552.
เลขเรียกKPT 846.5 ธ37 2552,346.038 ธ37ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกลู่ไม่นอกทาง / สัมภาษณ์และเรียบเรียง สุมาลี พะสิม.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี พะสิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2553.
เลขเรียกHC79.C63 ส74,381.34 ส74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดร่วมกันของผู้ประกอบการตามพระรา...
ชื่อผู้แต่งสุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา