Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน : รายงานวิจัย = School-based screening f...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554
เลขเรียก618.928589 ก437
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งปัจฉิมาภรณ์ บุญศิลป์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 707.02 ป62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรีย...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ แสง-ชูโต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 371.9 ว3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศ...
ชื่อผู้แต่งรัชนีกร ทองสุขดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 371.9 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่...
ชื่อผู้แต่งรัชชุกาญจน์ ทองถาวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 371.9 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย และภาษามือไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ บุญประเสริฐ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกว 372.6 ก173ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกการเขียนส...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา พุ่มศรีอินทร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLC3965 ส72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา คำแหง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 371.12 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน / โดย มงคลชัย บรรณ์ฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งมงคลชัย บรรณ์ฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1028.26 ม22 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และ บกพร่องทางการเรียนรู้ : ระยะที่ 1 การสร้างกระบ...
ชื่อผู้แต่งดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ที่ปรีกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก371.9 ด422กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกา...
ชื่อผู้แต่งพัชนี บุญรัศมี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก375.001 พ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล : รายงานการวิจัย /...
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ระดับชั้...
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ พันธุรี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกLC4706.T5 ว346ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา กลิ่นถาวร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก371.92 ส4511ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา