Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 เงื่อนงำมรณะ ที่ช่วยคุณโกงความตายจากมัจจุราช / มิเชล พาวเวล ; แปลโดย จิตรลดา สิงห์คำ
ชื่อผู้แต่งพาวเวล, มิเชล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2559
เลขเรียก030 พ621ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerbal autopsy in Vietnam : the degree of agreement on specific cause of death with medical record ...
ชื่อผู้แต่งTu my diep.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งสาเหตุการตายในใบรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ของผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดขอนแก่น / ธงชัย ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย สิทธิยุโณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : การสอบสวนหาสาเหตุและการป้องกัน / ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์
ชื่อผู้แต่งประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกHV6545 ป383 2542,HV6543 ป383ก 2542,364.1522 ป383ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรพลิกศพและการวิสามัญฆาตกรรม : พระราชบญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบั...
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2556
เลขเรียกKPT4610 ธ6ก 2556,W825 ธ699ก 2556,345.05 ธ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์แนวโน้มการมรณะจำแนกตามสาเหตุการตายในประเทศไทย / ศึกษา กีรติภารัตน์ = FORECASTING MORTALIT...
ชื่อผู้แต่งศึกษา กีรติภารัตน์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรับรองสาเหตุการตาย / [บรรณาธิการ อรพิน ทรัพย์ล้น, ชูจิตร นาชีวะ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียกW825 ค695 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆ่าตัวตาย เพราะโรคซึมเศร้า / ปุณยภาพ สิทธิพรอนันต์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปุณยภพ สิทธิพรอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2550.
เลขเรียกRC537 ป73,616.8527 ป661ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต / เอกชัย โควาวิสารัช
ชื่อผู้แต่งเอกชัย โควาวิสารัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS570.3.ก1 อ7345 2560,959.3 อ873ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติเวชคลินิก / อัมพร แจ่มสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอัมพร แจ่มสุวรรณ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียกW700 อ555น 2559,614.1 อ64น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของแพทย์และเจ้าหน้าที่กับงานด้านนิติเวชศาสตร์ตามกฎหมายใหม่ / คณาจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาฯ, [2543]
เลขเรียกW825 บ126
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของความตาย = Final exits : the illustrated encyclopedia of how we die / Michael Largo...
ชื่อผู้แต่งลาร์โก, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกHQ1073 .ล64 2552,304.64 ล278ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสันนิษฐานสาเหตุการตาย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2550-2553 / โดย วุฒิไกร...
ชื่อผู้แต่งวุฒิไกร มุ่งหมาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกW825 ว864 2550-53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายในประเทศไทย ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543]
เลขเรียกHB1474.55 ร451,W825 ร451ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา