Found: 204  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง--ถวายองค์นวมินทร์" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูน...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
เลขเรียก741 ศ415ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับ ดี-เดี๋ยว[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับดี-เดี๋ยว [videorecording] / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng shi = เฉิง สือ / Qiu Qian.
ชื่อผู้แต่งQiu, Qian.
พิมพลักษณ์Xianggang : Xin ya wen hua shi ye you xian gong si, 1986.
เลขเรียกPZ10.82 Q583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGooka olbareymeul hyang hun gued obneoon daehwa = กุกกา อล พารึมมึล ฮยางฮัน กึยซอมนึน แทฮวา / Plat...
ชื่อผู้แต่งPlaton.
พิมพลักษณ์[Seoul] : Pulbit, c2005.
เลขเรียกBJ1533.J9 P52 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLoyalty วิถีที่ถูกต้อง = Put a new lens on loyalty to magnify profitability / Frederick F. Reichhe...
ชื่อผู้แต่งเรียชเฮลด์, เฟรดเดอริค เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.
เลขเรียกHF5415.5 ร74,658.4 ร92ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStarbucks เหนือกว่ารสชาติ มากกว่ากาแฟ : หลักการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์บริหารบริษัท...
ชื่อผู้แต่งบีฮาร์, โฮเวิร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551.
เลขเรียกHD 57.7 บ361ส 2551,658.4013 บ361ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStarbucks เหนือกว่ารสชาติ มากกว่ากาแฟ : หลักการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์การบริหาร บริ...
ชื่อผู้แต่งบีฮาร์, โฮวาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551.
เลขเรียกHD57.7 บ361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์สุจริต" ในรายการโทรทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ป. / สุภาภรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ศรีดี
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา / ทรงสิริ วิชิรานนท์.
ชื่อผู้แต่งทรงสิริ วิชิรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกวจ 0418 ท115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งรัตติกาล สารกอง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.58 ร365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เทคนิคแม่แบบเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ / ปริญญานิพนธ์ ของ ประเสริฐศรี เอื้อนคริน...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐศรี เอื้อนครินทร์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกBJ1533.L8 ป423ก 2524,วจ 170.20222 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ / รัตนาภรณ์ ปัตลา = PREDICTING...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ ปัตลา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตและสิทธิมนุษยชน : สร้างความเชื่อมโยง / สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกJC 571 ก27ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา