Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAXIOMS สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกาาตอนต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ มหิดลว...
ชื่อผู้แต่งณัฐ อุดมพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ Nutty Professor , 2555.
เลขเรียกQA37.2 ณ321ส 2555,510.76 ณ321อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการสอนการรู้สารสนเทศระดับประถมศึกษาโดยใช้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริง / กรองแก้ว กิ่ง...
ชื่อผู้แต่งกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented R...
ชื่อผู้แต่งปิ่นสุดา มังคะรัตน์
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.33 ป73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาข...
ชื่อผู้แต่งไกรวิชญ์ ดีเอม
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกLB1028.3 ก976ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกเสมือนผสานโลกจริงบนเอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ตรีเล็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในสนามเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทค...
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ นรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติและ...
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สาขะจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบสะตีมด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และน...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร พละสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนโดยใช้การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา เชื้อทอง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริง เรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา กรณีศึกษาวัดพระราม [ele...
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ วิทูวินิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม / นิพนธ์ บริเวธานันท์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บริเวธานันท์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 น616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม [ele...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย อ่ำจำปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ [el...
ชื่อผู้แต่งสุพร หุ่นภู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงร่วมกับอุปกรณ์กล้อง VR Box เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอน...
ชื่อผู้แต่งพงศกร ดาศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา