Found: 1,065  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย" : หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2546.
เลขเรียก001.44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''ทางออกของความคิด : คิดไม่ออก คิดไม่ได้ คิดไม่โดน'' / สมชัย ส่งวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งสมชัย ส่งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2555?]
เลขเรียก153.42 ส162ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 great innovation ideas = 100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม : ไอเดียเติมไฟให้ธุรกิจจากบริษัทชั้นน...
ชื่อผู้แต่งไรต์, เฮาเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกHD 45 ร94 2555,658.4063 ร951ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่ายๆ / Kim Soo-Kyung, เขียน ; พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ ซอง, แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, ซูกยอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียกT15 ค451,608 ค74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2543.
เลขเรียกHD37.ท9 ว45 2543,658.403 ว233ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน / Bob Nelson, เขียน ; ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และ พรหมเทพ ชัยกิตติ...
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, บ๊อบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2550.
เลขเรียกHD57.7 น795 2550,658.314 น 887 ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดีย II / สันติพงษ์ คงรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสันติพงษ์ คงรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2545.
เลขเรียกTT698 ส631,608 ส115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง149 แบบฝึกคิดภาคปฏิบัติ / คำหมาน คนไค
ชื่อผู้แต่งคำหมาน คนไค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2545.
เลขเรียกBF441 ค386,153.42 ค386ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เล่ม 1 / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ. [text]
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2545.
เลขเรียกLB1060 ส881ว 2545,371.3 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง /...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2545.
เลขเรียกLB1060 ส881 2545,371.3 ส47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง203 ไอเดียรอบบ้าน / นพดล เวชสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งนพดล เวชสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
เลขเรียก153.25 น169ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ / ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2545-47.
เลขเรียกLB1027.25 ธ64,371.102 ธ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน [text]
ชื่อผู้แต่งกรรณสูต กนกกาญจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียกBF441 ก171ส 2560,370.152 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 วิธีคิดให้ได้ อย่างเฉียบคม The Art of Thinking Clearly / ผู้เขียน, รอล์ฟ โดเบลลี ; อรพิน ผลพนิช...
ชื่อผู้แต่งรอล์ฟ โดเบลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกBF 637 .S8 ด85 2560,153.2 ร195ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา