Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที...
ชื่อผู้แต่งปิยะ กิจถาวร.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ชมรมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียก306.69 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแสดงระหว่างประเทศในความขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้ : การสำรวจเบื้องต้น / จัดทำโดย คณะทำงานยุทธศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.), 2559
เลขเรียกHN700.592.S6 ต289 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังห...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ไชยรักษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกRA566.27 บ298 2554 22,WA400 บ298 2554,661.334 บ298ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญและนัยทางนโยบาย / โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ รัชชกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.
เลขเรียกHM578.ท9ห7 ช97 2548,001.4 ช941บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาภาคกลาง การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคกลาง / โดย นลินี ตันธุวนิตย...
ชื่อผู้แต่งนลินี ตันธุวนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHM578.T5 น287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้ : การสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในยะลา นราธิวาส และปัตตานี / ผู้อำนวย...
ชื่อผู้แต่งไคลน์, เจมส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอเชีย, 2553.
เลขเรียกJQ1749.A53S72 ค9ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 1 กุมภา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2 กรกฎา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2560
เลขเรียกส.ร. 303.6 พ1711ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace survey] ครั้งที่ 1 กุมภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกสร 303.69 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace survey] ครั้งที่ 2 กรกฎาค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียก303.69 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace survey] ครั้งที่ 2 กรกฎาค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกสร 303.69 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ของเรา, 2559
เลขเรียกJZ 5534 ร26 2559 ก.พ.-มี.ค.,306 ผ191ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียก303.6 ผ191 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองเมืองไทยผ่านสวนดุสิตโพล / สุขุม เฉลยทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHM1236 .ส734 2553,303.38 ส72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร บุญมาก.
พิมพลักษณ์สงขลา : กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยทักษิณ, [2557?].
เลขเรียก343.01 ส758ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา