Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2...
ชื่อผู้แต่งกัญญปริญญ์ โมแรล
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียกLB1777.4.T5 ก62 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาในโรงเรียนมัธยมศึกษา / โดย สวัสดิ์ เสาหงษ์.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ เสาหงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLB1620.53.ท9 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 = Team working of tea...
ชื่อผู้แต่งปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.11 ป618ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนมัธยมในจังหวัดหนอ...
ชื่อผู้แต่งสุดใจ ละคร
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 373.1106 ส766ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกั...
ชื่อผู้แต่งปิยะพงษ์ โพธิ์มี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2831.626.ท9 ป65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 / จุฑา...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ พันจันทึก 2522-
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.11 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 7 = The evaluation of professional charac...
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ คงเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียกว 373.1 ธ677ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2534 / สุวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ สอนสุวิทย์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB2822 ส876ก 2536,373.593 ส 895 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ปณิธาน วรรณ...
ชื่อผู้แต่งปณิธาน วรรณวัลย์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 371.1 ป37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : รายงานว...
ชื่อผู้แต่งอุทิศ บำรุงชีพ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก373.1334 อ824ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล / โดย ชวนพิศ ศิลาเดช
ชื่อผู้แต่งชวนพิศ ศิลาเดช
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 ช53 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนั...
ชื่อผู้แต่งทัศดาว โยงไทยสง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.12 ท65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับสถานศึกษาในสั...
ชื่อผู้แต่งไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.12 พ94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งทักษิณ เกษต้น
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.12 ท62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18...
ชื่อผู้แต่งพิมพิไลย เรือนงาม.
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก373.12 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา