Found: 7,698  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "เบ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ บุญมีพิพิธ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 ต832,ป 371.102 ต6115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0เหตุผลของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 และ ม.ศ.5 เกี่ยวกับการเลือกและไม่เลือกเรียนครู ในจังหวัดพระนครธนบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งมะเดื่อ เสมา
พิมพลักษณ์2513.
เลขเรียกวจ 371.425 ม63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 กระบวนท่าของครูมืออาชีพ / สมพงษ์ พละสูรย์.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ พละสูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
เลขเรียกLB2832 ส43,371.11 ค219ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 ปี กรุงธนบุรีรำลึก / อรวรรณ ทรัพย์พลอย...(และคนอื่น ๆ), ค้นคว้าเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2562.
เลขเรียกDS577 ส52 2562,959.34 ส192 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 (สาม) ทศวรรษสถาบันราชภัฏสกนคร : การวิจัยเพื่อการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสกลนคร. ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2537.
เลขเรียก370.73 ส14ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ / วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : วิทยาลัยฯ, 2529.
เลขเรียกLG395.ท9อ7 ห65,370.73 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง96 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2531.
เลขเรียกL591.B2 ก4ก7 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn Analysis of interaction between teacher and students in the French classroom in Thailand = การวิ...
ชื่อผู้แต่งParkpoom jaimeearee.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก371.1023 Pa251A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียกKPT966 ร171 2561,658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving speaking skills of dramatic arts students by using the performance-based presentation tech...
ชื่อผู้แต่งKaennakorn chaiyarat.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกRes 428.43 Ka117I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ เรียบร้อ...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ เรียบร้อย
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก373.12 น 743 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการชูรอ วิถีการบริหารการปกครองตามหลักศาสนาอิสลาม / สะสือรี วาลี
ชื่อผู้แต่งสะสือรี วาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกBP166 ส-ก 2557,297.2 ส515ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตการศึกษา 12 / ปริญญานิพนธ์ ของ นัทรี แส...
ชื่อผู้แต่งนัทรี แสงทองศรีกมล
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 372.011 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลฆ้องวงใหญ่ของครูดนตรีไทยจังหวัดอ่างทอง / วิทยานิพนธ์ ของ ธนา วิไลวงษ์
ชื่อผู้แต่งธนา วิไลวงษ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 789.5 ธ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา