Found: 7,410  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0เหตุผลของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 และ ม.ศ.5 เกี่ยวกับการเลือกและไม่เลือกเรียนครู ในจังหวัดพระนครธนบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งมะเดื่อ เสมา
พิมพลักษณ์2513.
เลขเรียกวจ 371.425 ม63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 (สาม) ทศวรรษสถาบันราชภัฏสกนคร : การวิจัยเพื่อการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสกลนคร. ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2537.
เลขเรียก370.73 ส14ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ / วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : วิทยาลัยฯ, 2529.
เลขเรียกLG395.ท9อ7 ห65,370.73 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง96 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2531.
เลขเรียกL591.B2 ก4ก7 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn Analysis of interaction between teacher and students in the French classroom in Thailand = การวิ...
ชื่อผู้แต่งParkpoom jaimeearee.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก371.1023 Pa251A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving speaking skills of dramatic arts students by using the performance-based presentation tech...
ชื่อผู้แต่งKaennakorn chaiyarat.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกRes 428.43 Ka117I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ เรียบร้อ...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ เรียบร้อย
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก373.12 น 743 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตการศึกษา 12 / ปริญญานิพนธ์ ของ นัทรี แส...
ชื่อผู้แต่งนัทรี แสงทองศรีกมล
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 372.011 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลฆ้องวงใหญ่ของครูดนตรีไทยจังหวัดอ่างทอง / วิทยานิพนธ์ ของ ธนา วิไลวงษ์
ชื่อผู้แต่งธนา วิไลวงษ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 789.5 ธ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร / โดย ชุติมา แย้มจ่าเมื...
ชื่อผู้แต่งชุติมา แย้มจ่าเมือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB1047.5 ช73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารกลุ่มวิทยาลัยครู : ศึกษากรณีกลุ่มที่ 3 สหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ = Administrative proces...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ฮมแสน.
พิมพลักษณ์[สกลนคร] : ศูนย์หนังสือและเอกสารสะเลเต, 2530.
เลขเรียก370.73 ย365ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / ปริญญานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ศิริวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกLB2822.5 ส898ก 2527,วจ 371.2013 ส83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12...
ชื่อผู้แต่งเจริญ แน่นหนา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียกวจ 371.201 จ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา