Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช / บรรณาธิการ พุฒิสาร์ อัคคะพู และปิยะมาศ เม็ดไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ส728,639.99 ส728 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560
เลขเรียกS934.T5 ห62 2560,371.1 ห516ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนโดยครูภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย [videorecording] / สำนักงานเลขาธิการสภา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายพิเพศ เรื่องภาพอนาคตของครูต้นแบบและครูภูมิปัญญาไทย / รุ่ง แก้วแดง.
ชื่อผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรวมรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532.
เลขเรียก371.1 ร621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษา : ภูมิปัญญาไทย / [จัดโดย] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึก...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานานาชาติ ( ครั้งที่ 1 : 2547 : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก306.42 ก278ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่องการนำภูมิป...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชาย อุปศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา / วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ = D...
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ศรีตะลานุกค์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก378.12 ว177ก 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืนสำหรับครูภูม...
ชื่อผู้แต่งวัลภา เล็กวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 และ สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ 2 : สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปั...
ชื่อผู้แต่งพิชามญชุ์ คุ้มสุข
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ และผู้มีคว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551.
เลขเรียกN7322.5 .ก643 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และผู้ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2549.
เลขเรียกN7322.5 .ก64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา