Found: 554  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ, 2544.
เลขเรียกLA1221 ห3 2544,370.7 ห15 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการ เชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2554.
เลขเรียกLB2839 ถ57,371.144 ถ17น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOffice 2007 สำหรับครูมืออาชีพ / วรเศรษฐ สุวรรณิก, กษิติ พันธุ์ถนอม.
ชื่อผู้แต่งวรเศรษฐ สุวรรณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณิก, 2551.
เลขเรียกHF5548.4.M525 ว45 2551,005.3684 ว288อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน / สุชนินธ์ บั...
ชื่อผู้แต่งสุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดานดำเปลี่ยนสี / ชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ช62 2548,371.1 ช357ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ เรียบร้อ...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ เรียบร้อย
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก373.12 น 743 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2 ...
ชื่อผู้แต่งกัญญปริญญ์ โมแรล
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก373.1144 ก 417 ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสำหรับครู / ทศวร มณีศรีขำ.
ชื่อผู้แต่งทศวร มณีศรีขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.
เลขเรียกHM132 ท239 2539,302.3 ท239ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของครูต้นแบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา / ธี...
ชื่อผู้แต่งธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก507.12 T37d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [Text] สมหวัง พิริยานุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู 2543
เลขเรียกLB2844.1.W4 ส389ก,371.12 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / โดย จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2805 จ642 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB2805 ฉ47 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา