Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ "โครงการพัฒนาชีวิตครู" / รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา, ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒากลุ่มอาชีพ ธนาคารออมสิน, [2553].
เลขเรียก332.7 ห159 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ "โครงการพัฒนาชีวิตครู" : เรียนรู้จากประสบการณ์...สู่อนาคตแห่งความสำเร็จ / ธนาคารออมสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, 2553.
เลขเรียก332.7 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 3 ก้าว ก้าวสู่ ครูภาษาไทยคุณภาพ / สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สาขาวิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกPL4157 ม57,495.91 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี 2 มีนาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออนป้า จำกัด , 2561
เลขเรียกศธ 01.3 1/2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDisruption model : การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ (Quality innovation 3D) / ถวัล...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
เลขเรียกLB2839 ถ56,808.066 ถ267ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPLC วิถีไทย : แนวคิด และประสบการณ์ การพัฒนาระบบและกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน, 2559
เลขเรียก378.013 พ791 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพครู / สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLB1779 ส841,371.12 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพในการพัฒนาวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 / พิชาติ ...
ชื่อผู้แต่งพิชาติ ไชยวงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและการใช้ผลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูมัธยมศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา สาตรอด
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก373.1102 พ519ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาอินเท@ร์เน็ต / พิรงรอง รามสูต
ชื่อผู้แต่งพิรงรอง รามสูต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTK5105.875.I57 พ6ก 2556,004.678 พ729ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / โดย ต้าน บุญส...
ชื่อผู้แต่งต้าน บุญสมบูรณ์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ต73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ... : รายงาน / โดย คณะกรรมการวิจัยการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2545.
เลขเรียก370.7 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544 [text] / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2545
เลขเรียกวจ 370.7 ก169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 = knowledge ma...
ชื่อผู้แต่งชญานิษฐ์ ศศิวิมล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2550
เลขเรียกว371.102 ช132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา