Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา กับความพึงพอใจในการทำงานของ...
ชื่อผู้แต่งอำพน เหล่าพราหมณ์.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก372.1106 อ 633 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพของครูอาจารย์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา / จรรยา อร...
ชื่อผู้แต่งจรรยา อร่ามกุล.
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียกLB2840 จ148ก 2528,378.12 จ 059 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนในเขตภาคใต้ = A study of motivation for w...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย จิตวารินทร์, 2524-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับขวัญ ในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน...
ชื่อผู้แต่งวิษณุ ไล่ชะพิษ
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของครูผู้สอนวิชาการงานและอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย ศรีใส
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก371.1 พ 649 ค 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติของอาจารย์สหวิทยาลัยทักษิณ / ศุภฤกษ์ ทองประยูร.
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ ทองประยูร.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก378.12 ศ 853 ค 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการวิเคราะห์กลุ่มพหุความทุ่มเทในการทำงานของครูที่ไม่ต้องการขอย้ายออกนอกพื้นที่ และที่ต...
ชื่อผู้แต่งศจีมาจ ณ วิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
เลขเรียกLB2833.4.T5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะมุ่งอนาคตของครูสังคมศึกษา ในเขตการศึกษา 2 : รายงานการวิจัย / สุนิสา สิริวิพัธน์ และ อรุณี เพชร...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา สิริวิพัธน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 253_.
เลขเรียก371.1 ส45ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศิริพันธุ์ ศิริพัน...
ชื่อผู้แต่งศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
พิมพลักษณ์นราธิวาส : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2551
เลขเรียกRT86.5 ศ64 2551,610.73069 ศ3736ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและหลักการสำคัญเรื่องมาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหารของ Codex (CCFICS) และข้อเสนอ...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา นรภูมิพิภัชน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกTP372.6 ย73,363.1926 ย44น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา