Found: 1,003  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ครูฟา" นวัตกรรมมีชีวิต : เมื่อเมล็ดพันธุ์ครูฟางอกเงยในโรงเรียนและงอกงามในครอบครัว / เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ศรีคำเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, [2557?], [2014?]
เลขเรียกLB1027.5 อ231ค 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ : การสอนแบ...
ชื่อผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 น417,371.102 น115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2552
เลขเรียก370.1523 ส473ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ = The big questions Mathematics / โทนี่ คริลลี่ เขียน ; แคทลียา ดวงเกตุ...
ชื่อผู้แต่งคริลลี่, โทนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกQA36 ค161ย 2555,510.73 ด47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGPS : คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันฯ, 2540.
เลขเรียก910.285 ส1425ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving speaking skills of dramatic arts students by using the performance-based presentation tech...
ชื่อผู้แต่งKaennakorn chaiyarat.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกRes 428.43 Ka117I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาความรู้เชิงบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาเอกของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งพัดตาวัน นาใจแก้ว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 375 พ541ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสอนของครูมืออาชีพ / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล, ภคนันท์ อุ่นแจ่ม, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB1025.3 ก44,371.102 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่าอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning Style) / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
เลขเรียก370.1523 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / นิรมิต ชาวระนอง.
ชื่อผู้แต่งนิรมิต ชาวระนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.
เลขเรียกLB1027.5 น645 2542,373.14044 น645ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดก...
ชื่อผู้แต่งธีระยุทธ รัชชะ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2547.
เลขเรียก373.11 ธ672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "Cippa model" / อัมพา บุ่ยศิริรักษ์
ชื่อผู้แต่งอัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก373.2419591107 อ558ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการพัฒนาทางปัญญา" / โดย กษมาภา รั...
ชื่อผู้แต่งกษมาภา รัตนโภชน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียกLB ก54ก 2545,371.102 ก18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา