Found: 246  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0คู่มือการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (อาจารย์ 2 ระดับ 6-7 เข้าสู่แท่งเงินเดือน คศ.2) / ปานรวี ยงยุทธ...
ชื่อผู้แต่งปานรวี ยงยุทธวิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2548.
เลขเรียก371.1 ป63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 กลยุทธ์ของอาจารย์ 3 : ผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญ / โดย สุรเสน ทั่งทอง
ชื่อผู้แต่งสุรเสน ทั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญกิจ, 2544.
เลขเรียก371.102 ส855จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการ เชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2554.
เลขเรียกLB2839 ถ57,371.144 ถ17น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐานของนักเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก371.1 บ546ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก372.9593 บ243ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผลงาน : เพื่อขอเลือนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์ 2 ระดับ 7 (อาวุโส) และอาจารย์ 3/ ถวัลย...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538.
เลขเรียกLB 2832 ถ267ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทรายงานโครงการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 / วนิดา ผุดผ่อง.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผุดผ่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
เลขเรียก371.1 ว15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทรายงานโครงการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 / วนิดา ผุดผ่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
เลขเรียก371.14 .ว169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำผลงานทางวิชาการ. เล่ม 1 / ทวีพล จูฑะพล
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555
เลขเรียกLB 2839 ท211ก 2555,371.144 ท214ก 2555 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนั...
ชื่อผู้แต่งอรุณ เสือกำปัง 2513-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา