Found: 295  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการปฏิบัติราชการ : คู่มือสำหรับสอบบรรจุครูกรมสามัญศึกษา / ศักดิ์สิทธ์ กิจอนันตคุณ, พีรชา กรป...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธ์ กิจอนันตคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?].
เลขเรียก351.3 ศ332ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ/ ครูทร หนูทอง.
ชื่อผู้แต่งครูทร หนูทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เรืองแสงการพิมพ์, 2558
เลขเรียก340.07 ค136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : คู่มือศึกษาและเตรียมสอบเข้ารับราชการคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบัณฑิต, [2557?]
เลขเรียก344.078 ก114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ / ไกรคุง อนัคฆกุล.
ชื่อผู้แต่งไกรคุง อนัคฆกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2539?]
เลขเรียกKPT3140 ก94 2539,348.02 ก971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ : คู่มือสอบ-เฉลยเก็งข้อสอบ / กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ประสิท...
ชื่อผู้แต่งกองเทพ เคลือบพณิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2543?].
เลขเรียก344.078 ก351ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือการสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาโดยใช้โมเดลข้อสอบแล...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พลอภิชาติ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดด้านจิตพิสัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ.
ชื่อผู้แต่งล้วน สายยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกBF698.5 ล147,155.23 ล147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อสอบบรรจุครู สปช. เฉพาะอาจารย์ 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา และคณะอาจารย์สำนักพิ...
ชื่อผู้แต่งสนอง ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [253?]
เลขเรียก351.3 ส15ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู สปช. 2538 / สนอง ศิริกุลวัฒนา...[ และคนอื่นๆ ]
ชื่อผู้แต่งสนอง ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, 2538
เลขเรียก371.12 ค17ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ / ปฏิญญา วรรณเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา วรรณเพ็ชร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2561.
เลขเรียกLC1048.E92 ป135 2561,371.1076 ป133ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไประดับ 1-2-3 / อนันต์ สว่างศรี , นิพนธ์ สกลเวช , ศิวดล ถาวรวุฒิ
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สกลเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [253?]
เลขเรียก351.3 อ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสอบบรรจุครู สพฐ. / รวบรวมโดย จำนงค์ หอมแย้ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกKPT3140 ค181 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสอบบรรจุครู สพฐ. / เรียบเรียงโดย จำนงค์ หอม...
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ หอมแย้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2549].
เลขเรียก344.078 จ345ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย &ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสพฐ. / รวบรวมโดย จำนงค์ หอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2552]
เลขเรียกKPT3140 ค181ก [2552],351.3 จ215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับสอบบรรจุครู ก.ค.ศ. / จำนงค์ หอมแย้ม,...
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ หอมแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2552
เลขเรียก351.3 จ215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา