Found: 2,306  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ / วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : วิทยาลัยฯ, 2529.
เลขเรียกLG395.ท9อ7 ห65,370.73 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn Analysis of interaction between teacher and students in the French classroom in Thailand = การวิ...
ชื่อผู้แต่งParkpoom jaimeearee.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก371.1023 Pa251A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving speaking skills of dramatic arts students by using the performance-based presentation tech...
ชื่อผู้แต่งKaennakorn chaiyarat.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกRes 428.43 Ka117I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์-ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก378.17 ว734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์-ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก378.17 ว734ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนแห่งการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย...
ชื่อผู้แต่งรังรอง สมมิตร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 / ผดุง ...
ชื่อผู้แต่งผดุง เพชรสุข
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก371.3 ผ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาความรู้เชิงบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาเอกของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งพัดตาวัน นาใจแก้ว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 375 พ541ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ศรีสวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกQ183.4.T5 อ334,วจ 507.04 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและผลของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอน : พหุกรณีศึกษาของครูนักวิจั...
ชื่อผู้แต่งลัดดา ดำพลงาม 2512-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งพัชรา แย้มสำราญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 พ62 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่าอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning Style) / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
เลขเรียก370.1523 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงศาสตร์การสอนที่สะท้อนถึงความรู้ครู: พหุกรณีศึกษาครูโรงเรียนสาธิตในระดับประถมศึกษา จังหวัดก...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี โสธายะเพ็ชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกLB1776.4.T52B2 ภ478 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดก...
ชื่อผู้แต่งธีระยุทธ รัชชะ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2547.
เลขเรียก373.11 ธ672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย / โดย ปทีป เมธาคุณวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2532.
เลขเรียก370.71 รก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา