Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาตำแหน่งให้แก่ข้าราชการครูที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา = The provision of po...
ชื่อผู้แต่งศันสนา สุทธิวนาสันต์, 2523-
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ / สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกLG395.T5 ก451,378.2 ก451 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ / กัลยาณี เสนาสุ
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี เสนาสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกHF5549.5.C67 ก412ก 2560,658.32 ก1176ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานวิชาชีพครู 1 วิชา PROF 101 = (Practicum 1) / นฤเนตร ธรรมบวร.
ชื่อผู้แต่งนฤเนตร ธรรมบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550.
เลขเรียก371.1 น195ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ สาคร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.1104 ว719ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ...
ชื่อผู้แต่งวิชิตา สืบทอง.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.11 ว555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ...
ชื่อผู้แต่งวรนิษฐา ชินทวัน.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.112 ว218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งกันยกานต์ ขวัญคำ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.112 ก392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งวารี พันธ์สวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.1104 ว484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งภานลิน กลิ่นวงศ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก371.12 ภ441ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน อำเภอแกลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
ชื่อผู้แต่งศศิภรณ์ ผ่องกมล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.112 ศ293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี / อังควิภา การะ...
ชื่อผู้แต่งอังควิภา การะเกษ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.104 อ491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี / เอมอร ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร อิ่มถาวร.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก371.12 อ911กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคาดหวังของครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทย...
ชื่อผู้แต่งธนภัทร วงค์อาษา.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.112 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร...
ชื่อผู้แต่งดำเนิน ดาศรี.
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียก372.112 ด484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา