Found: 230  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียก658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2548?]
เลขเรียกKPT3140 ก116,344.07 ส194ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2553.
เลขเรียกKPT13 ก118 2554,344.07 ก117
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ = Information security governance / ตลาดหลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกQA76.9.A25 ก64 2557,005.8 ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลครุศาสตรบัณฑิตในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพคร...
ชื่อผู้แต่งเสาวดี เชี่ยวชาญ 2498-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดประสบการณ์ : งานสอนเด่น ของครูดีในดวงใจปี 2555 / สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก371.1 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ : กรณีศึกษาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังห...
ชื่อผู้แต่งนนทภัทร ประวีณชัยกุล, 2521-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการสรรหาครู / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกLB2835 ส65,371.1 ก16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ / สำนักงานเลขาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ช112,371.107 ก276 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครู : การประเมินผลการฝึกอบรม : รายงานการวิจัย = Teacher's development: training evaluation /...
ชื่อผู้แต่งนิภา พงศ์วิรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554.
เลขเรียก371.1 น623ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี / ...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ บุญหล้า
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 371.12 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้...
ชื่อผู้แต่งอาวุธ ลุนสูงยาง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 371.12 อ65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านคำม่วง อำเภอคำเขื่อนแ...
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ขอสุข
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ. 371.12 ธ74ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชส...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรณ ประคำ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 371.12 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี / การ...
ชื่อผู้แต่งกฤติกา ไชยมณี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 371.12 ก43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา