Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLessons of life บทเ(ก)รียนของชีวิต / หนูวานี เวคอัพ, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งกุลวาณี อาบีดีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2558, [2015]
เลขเรียกAC159 ก728ล 2558,158 น1541ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย = Transformative learning process f...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย อนุสสรราชกิจ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556
เลขเรียกวจ 371.12 ห364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The Strategies to Developm...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์มาศ สุขกสิ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563
เลขเรียกวจ 371.1 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสำหรับครู / ทศวร มณีศรีขำ.
ชื่อผู้แต่งทศวร มณีศรีขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.
เลขเรียกHM132 ท239 2539,302.3 ท239ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งกัญญา ญาณสาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก372.21 ก383ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลครุศาสตรบัณฑิตในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพคร...
ชื่อผู้แต่งเสาวดี เชี่ยวชาญ 2498-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก = Requirement neces...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปันทะนะ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกLB2832.4 อ372ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
ชื่อผู้แต่งศิริพร อาจปักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2324 ศ65 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งศักรินทร์ ขูรีรัง
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ371.1 ศ334ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินตนเองและพัฒนางาน...สู่...อาจารย์ 3 หลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติก.ค./ สุวิทย์ มูล...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLB 2832 ส881ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินตนเองและพัฒนางาน...สู่...อาจารย์3 หลักเกณฑ์ใหม่ / สุวิทย์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLB2838 ส881 2546,371.144 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ของนักศึกษาวิชาชี...
ชื่อผู้แต่งสายหยุด ภูปุย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.12 ส269ก 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการ A-I-C เพื...
ชื่อผู้แต่งนิราศ จันทรจิตร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียกวจ 371.12 น74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเ...
ชื่อผู้แต่งบุญยัง ถินคำเชิด
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 371.12 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา