Found: 953  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ครูฟา" นวัตกรรมมีชีวิต : เมื่อเมล็ดพันธุ์ครูฟางอกเงยในโรงเรียนและงอกงามในครอบครัว / เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ศรีคำเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, [2557?], [2014?]
เลขเรียกLB1027.5 อ231ค 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับ/ ประยุกต์ ประทุมทิพย์ ;บรรณาธิการถวิล มนัสน้อม.
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ประทุมทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกLB 1778.4.T5 ป363ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPLC วิถีไทย : แนวคิด และประสบการณ์ การพัฒนาระบบและกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน, 2559
เลขเรียก378.013 พ791 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พุทธศักราช 2529 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาการจัดประสบการณ์วิชาชี...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2529.
เลขเรียกLB1727.T35 .ค14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ : การพัฒนาคู่มือโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม /...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ นาคพัฒน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" / จัดโดย ทบวงมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2301 ก479 2542,378.013 ก479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสอนของครูมืออาชีพ / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล, ภคนันท์ อุ่นแจ่ม, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB1025.3 ก44,371.102 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : เทมการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกHM131 น648 2542,658.3124 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณมิตรนิเทศ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
เลขเรียกLB2805 ส72,371.203 ส456ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งกัญญา ญาณสาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก372.21 ก383ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ : ชุดพัฒนาการเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะครู หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2552.
เลขเรียก371.3028 ส142ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตาม ผลการอบรมครู ป.1 / กองการประถมศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกองการประถมศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองการประถมศึกษา, 2506.
เลขเรียก372.11 ก344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามกระบวนการฝึกอบรมครูและบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน โดยวิธีทางไกล / ส่วนพัฒนาบุคลากร ศูนย์เทค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2547].
เลขเรียก374.1122 ก452 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้และการปฏิบัติงานนิเทศในการจัดการศึกษาพิเศษของครูผู้สอนที่ผ่านอบรมหลักสูต...
ชื่อผู้แต่งอุษา หลักดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLC3987.ท9 อ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรมครูการศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ [Text] อินทิรา วงค...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วงค์เปี้ยสัจจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540
เลขเรียก371.1 อ235ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา