Found: 1,033  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ครูฟา" นวัตกรรมมีชีวิต : เมื่อเมล็ดพันธุ์ครูฟางอกเงยในโรงเรียนและงอกงามในครอบครัว / เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ศรีคำเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, [2557?], [2014?]
เลขเรียกLB1027.5 อ231ค 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับ/ ประยุกต์ ประทุมทิพย์ ;บรรณาธิการถวิล มนัสน้อม.
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ประทุมทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกLB 1778.4.T5 ป363ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียกKPT966 ร171 2561,658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPLC วิถีไทย : แนวคิด และประสบการณ์ การพัฒนาระบบและกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน, 2559
เลขเรียก378.013 พ791 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTHE IMPACT OF CROSS-CULTURAL TRAINING PROVISION FOR OVERSEAS WORKERS ON JOB PERFORMANCE- A case stud...
ชื่อผู้แต่งYing Pei, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พุทธศักราช 2529 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาการจัดประสบการณ์วิชาชี...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2529.
เลขเรียกLB1727.T35 .ค14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ : การพัฒนาคู่มือโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม /...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ นาคพัฒน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" / จัดโดย ทบวงมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2301 ก479 2542,378.013 ก479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสอนของครูมืออาชีพ / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล, ภคนันท์ อุ่นแจ่ม, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB1025.3 ก44,371.102 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย : แนวปฏิบัติ พัฒนา และนิเทศ / Gayle H. Gregory ; แปลและเรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งกรีกอรี, เกเยล เอช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.
เลขเรียกLB1031 ก46,371.3 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : เทมการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกHM131 น648 2542,658.3124 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณมิตรนิเทศ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
เลขเรียกLB2805 ส72,371.203 ส456ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งกัญญา ญาณสาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก372.21 ก383ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและการพัฒนาวิชาชีพครู =The utilization and professional development of teachers : issues a...
ชื่อผู้แต่งThompson, A.r.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLB1775.4.T5 ท333,371.10092 ท333ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ : ชุดพัฒนาการเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะครู หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2552.
เลขเรียก371.3028 ส142ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา