Found: 149  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นครู / ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม [text]
ชื่อผู้แต่งทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จูปิตัส, 2560.
เลขเรียก378.105 ท533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายคตาสติกัมมัฏฐาน วิธีพิจารณาอาการ 32 : ตามนัยกายคตาสติสูตรและวิสุทธิมรรค / ผู้รวบรวม พระมหาสมปอง ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2556.
เลขเรียกBQ5631 ก435 2556,371.1 ส691ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายบุคลลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา / เชียร ศิลนะชัย.
ชื่อผู้แต่งเชียร ศิลนะชัย.
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียก371.1 ช764ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Applying ...
ชื่อผู้แต่งสิริกัญญา ค่ายหนองสวง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 352.65 ส373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล / ชิต ปุริโสดม
ชื่อผู้แต่งชิต ปุริโสดม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2536
เลขเรียก352.6 ช551ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
พิมพลักษณ์ชลลุรี : เก็ทกู๊ดครีเอชั่น, 2553.
เลขเรียก371.2 ส13ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา = Educational personnel management / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ชื่อผู้แต่งสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงพิมพ์ กราฟิกซิตี้, 2556
เลขเรียกLB2831.5 ส37 2556,371.202 ส132ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการสรรหาครู / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกLB2835 ส65,371.1 ก16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี / หทัยรัตน์ เจียรากร = ...
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ เจียรากร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / ก...
ชื่อผู้แต่งสิงห์โต โพธิ์ขี
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.1 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : หลักสูตรครูที่ปรึกษา / [วรรณี ลิมอักษร ... และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกLB2343 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดด้านจิตพิสัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ.
ชื่อผู้แต่งล้วน สายยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกBF698.5 ล147,155.23 ล147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / สิทธิชัย ลิ่วเวหา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ลิ่วเวหา.
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยสัตบงกช = A st...
ชื่อผู้แต่งรุจิเรข โกมินทรชาติ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชครู โครงการคุรุทายาท ในเขตการศึกษา 3 / ประสงค์ ภู...
ชื่อผู้แต่งประสงค์ ภูมิพัทธ์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก371.12 ป388ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา