Found: 420  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ, 2544.
เลขเรียกLA1221 ห3 2544,370.7 ห15 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียก658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับข้าราชการครู / กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525
เลขเรียก344.07 ก445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการบริหารการศึกษาและกฎหมายสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู / สวัสดิ์ สายประสิทธิ์, มงคล สำอางค์กุ...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สายประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธ์ กราฟฟิคอาร์ต, [253-]
เลขเรียกK ส413ก,344.07 ส413ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการปฏิบัติราชการ : คู่มือสำหรับสอบบรรจุครูกรมสามัญศึกษา / ศักดิ์สิทธ์ กิจอนันตคุณ, พีรชา กรป...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธ์ กิจอนันตคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?].
เลขเรียก351.3 ศ332ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา / ชิรวัฒน์ นิจเนตร.
ชื่อผู้แต่งชิรวัฒน์ นิจเนตร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542.
เลขเรียก344.07 ช576ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา / รวบรวมโดย ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2527.
เลขเรียก344.07 ก114
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549.
เลขเรียกKPT3138 ส42,344.07 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา / ไมตรี ธุมชัย, ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์
ชื่อผู้แต่งไมตรี ธุมชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2529.
เลขเรียกLB2767 . T5 ม9,344.078 ม965ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา =Education Laws/ ธีรศักดิ์ อัครบวร
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อัครบวร
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2538.
เลขเรียก348.593 ธ654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา และระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
เลขเรียกLB2767.ท9 ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายข้อบังคับและระเบียบสภาการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 25-
เลขเรียก370.7 ก442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครู / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, 2547
เลขเรียก344.07 ฝ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา