Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 33 = The 33rd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2538 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกS530.3 ม246 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ : ปฏิรูปสังคมไทย : ความคาดหวังกับความเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (2553 : โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกZ7161 ก482ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ : อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน / จัดโดย, คณะ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (2557 : โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกZ7161 ก482ก ล.1-2 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ครั้งที่ 1 : 2555 : นราธิวาส)
พิมพลักษณ์นราธิวาส : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2555.
เลขเรียกTA6.T5 ก482 2555,016 ก471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 27 : 2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก001.4 ก475ก 2532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม = From Local wisdom to global re...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย (ครั้งที่ 11 : 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียกวจ 309.263 ก64จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 27 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2532 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกS293 .ก589บ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2536 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2536
เลขเรียก016 ส14บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยทางครุศาสตร์ [Text] พรชุลี อาชวอำรุง,บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ม.ป.ป]
เลขเรียก370.07 บ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิจัย พ.ศ. 2551-2553 [text] / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2553
เลขเรียกอ 011.7 ม246บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี [...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี [2544]
เลขเรียก011.75 ส142บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาจากงานวิจัย : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLB1027.3 ผ193,001.4 ผ173
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา