Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียกKPT4720 ว559ส 2559,340.57 ว559ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง511 สิ่งที่ผู้หญิงเราเข้าใจกัน = 511 things only women understand / Lorraine Bodger ; กมลา โสภิษฐ์...
ชื่อผู้แต่งบอดเจอร์, ลอเรน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชานชาลา, 2546.
เลขเรียกAC159 บ244ห 2546,155.633 บ197ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง<108=หนึ่งร้อยแปด> คำถามเพื่อคุณอยากรู้เกี่ยวกับชีวิต / วิทยา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.แพ็ค, 2532.
เลขเรียกว34ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBon Voyage! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เลขเรียก92 ส755ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBon Voyage!... บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกJQ1746 ก674บ 2558,923.2 ก344บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัว / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : บ้านภายใน, 2554.
เลขเรียกHQ743 ส75,306.87 ส47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy tips/ สุวคนธ์ เจริญรัชช์.
ชื่อผู้แต่งสุวคนธ์ เจริญรัชช์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2550.
เลขเรียกRA 776 ส869ฮ 2550,613 ส868ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife on the rock / ว.แหวน
ชื่อผู้แต่งว.แหวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2546
เลขเรียกAC159 ว111ล 2546/13,158.1 ว111ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper Mom = คุณแม่ใหญ่มาก / อนุชิต คำน้อย (คิ้วต่ำ).
ชื่อผู้แต่งอนุชิต คำน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก306.874 อ154ซ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai family doctor : ความดีและความงามในระบบสุขภาพ / อรสม สุทธิสาคร ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร , สุมาลี ...
ชื่อผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกRC 46 อ17 2553,WZ112 อ381ท 2553,610.6952 อ381ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ
ชื่อผู้แต่งวิชา มหาคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกKPT72 ว545 2557,349.593 ว72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับความรุนแรง / สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2559.
เลขเรียก346.0134 ก114 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับชีวิต.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, [2538?]
เลขเรียกK369 .ส63,346 ส276ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา