Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ : การมีส่วนร่วมของเวชศาสตร์ครอบครัว : หนังสือคู่มือ = Improving health systems :...
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : สำนักงานโครงการ AUNP Thammasat สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกW84 บ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการอนามัยการเจริยพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกWP100 ก6 2556,610.73678 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวแสนสุข : คู่มือแม่และเด็ก ฉบับสมบูรณ์ / พิภพ จิรภิญโญ, มยุรี จิรภิญโญ ; โอม พัฒนโชติ, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งพิภพ จิรภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก๊อด กีฟวิ่ง, 2546.
เลขเรียกHQ503 พ713ค 2546,WS113 พ713คร 2546,649.1 พ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบัาน, 2553.
เลขเรียกRT120.F34 ค74,WB110 ส661ค 2553,613.2 ส26ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส / กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [254-.].
เลขเรียกHQ56 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส / คณะผู้จัดทำ, สุธน ปัญญาดิลก ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย, [254-.].
เลขเรียกHQ56 ค695(1)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส / กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [2540?] [1997?]
เลขเรียกHQ56 ค695 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครอบครัวดูแลสุขภาพตนเอง / จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวในช...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544.
เลขเรียกRA776.95 ค695,WA308 ค695 2544,613 คม695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก / สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.
ชื่อผู้แต่งสดใส คุ้มทร้พย์อนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกRC488.5 ส35,WA308 ส161ค 2554,362.20425 ส14ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลพ่อแม่ / สิรินธร ฉันศิริกาญจน.
ชื่อผู้แต่งสิรินธร ฉันศิริกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : more of life, 2552.
เลขเรียกRA777.6 ส63,WT120 ส731 2552,613.0438 ส37ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลสุขภาพประจำครอบครัว : เกร็ดความรู้ และเคล็ดลับ 200 ข้อ เพื่อการดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบคร...
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา ยิ่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2542
เลขเรียก613 ส463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [252-]
เลขเรียกRA425 ค695,W5 ส695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร, [2550?].
เลขเรียกRA566.22 ค695 2551,613 ก263ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, [2552?]
เลขเรียก613 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา