Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2542.
เลขเรียก344.099 ส141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน / สมชาย มรกตศรีวรรณ, ขัตติยะ แพนเดช, รักบุญ คง...
ชื่อผู้แต่งสมชาย มรกตศรีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส239ก,344.59301 ส239ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานที่ไปทำงานต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 25...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองกรรมาธิการ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2545
เลขเรียกHD5822.55.A6 ก64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2525-2529 / จุฑารัตน์ จัน...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ จันทระเปารยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกLG395.ท9ช8 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล = Personnel management / โดย บรรยงค์ โตจินดา.
ชื่อผู้แต่งบรรยงค์ โตจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543.
เลขเรียกHF5549 .บ444 2543,658.3 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกึ่งทศวรรษจัดหางาน / กรมการจัดหางาน .
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2541.
เลขเรียกHD5972.55.A6 ก446 2541,354.96 ก446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของคนหางานทำในต่างประเทศต่อการให้บริการของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของคนหางานที่มีต่อบริษัทไทยเซฟวิ่งส์เวย์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ชลวิท อภิรัตน์มนตรี ...
ชื่อผู้แต่งชลวิท อภิรัตน์มนตรี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก331.128 ช228ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (แก้ไขตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545.
เลขเรียก344.01 ส769ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนตกงาน : สำหรับผู้ประสบปัญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหญิง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน, 2542.
เลขเรียกHD5707.5 ค7 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระราชดำรัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน / เก...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2543.
เลขเรียกLA1221 ก842 2543,379.593 ก768จ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ / คณะบรรณาธิการ สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกND1023.ภ7 จ434 2560,อ923.1593 จ434 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 / ศูนย์บริการข้อมูลและกฏหมาย สำนักงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2539.
เลขเรียก344.01 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539.
เลขเรียก344.01 พร371
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา