Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
ชื่อผู้แต่งพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHQ77.2.T5 พ4ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหา อุปสรรคและการปรับตัวของบุคลากรกลุ่มน้อยในองค์การ : กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาวประเภทสอง / ...
ชื่อผู้แต่งอนุธญา ภิรมย์โยธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียก306.766 อ191ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขันทีคนสุดท้าย = Memoires d''un Eunuque Dans La Cite Interdite / ตัน สือ, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท...
ชื่อผู้แต่งตัน สือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 255-.
เลขเรียก895.135 ต278ข4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแม่ / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, [2558]
เลขเรียกHQ77.9 จ129 [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแม่ / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการต้นฉบับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียกHQ75.15 จ35 2558,808.86 จ149 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉัน...ไม่ใช่ผู้หญิง = I''m not a girl, not yet a women / มาบุชี่
ชื่อผู้แต่งมาบุชี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2547
เลขเรียกRC883 ม-ฉ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและการทำงานของสาวประเภทสอง = Life and work of the male transgenders / วัชรินทร์ หนูสมตน.
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ หนูสมตน, 2516-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHQ77.95.ท9 ว62 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิ๊ง..ผู้หญิง : ใครๆก็หาว่าเธอบ้า / ยลลดา โคมกลอง เขียนเรื่อง ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งนก ยลลดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเซียเพรส จำกัด, 2554.
เลขเรียกHQ77.8.ย4 ย453,305.3 น11ผ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาเพศที่สาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / อรพรรณ ปัญญาสา...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ ปัญญาสาร.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมโนภาพในจิตสำนึกของเพศที่สาม = Imaginative consciousness of the third sex / จตุรงค์ อยู่ยา
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ อยู่ยา
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกHQ77 จ138ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟื่องฟ้า / เอก สถาพร
ชื่อผู้แต่งเอก สถาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิมานแก้ว ชวนอ่าน, 2551
เลขเรียก306.768 อ51ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแต๋วเตะตีนระเบิด [videorecording] / พระนครฟิล์ม ; กำกับโดย พจน์ อานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนครฟิล์ม, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2558?]
เลขเรียกHQ75.15 น85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ครับผมเป็นผู้หญิง / ผู้เขียน Just Evelyn ; ผู้แปลและเรียบเรียง ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ ; คณะผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเอวีลีน, จัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกHQ71 อ75,306.766 อ365ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา