Found: 332  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / โรงเรียนศรีสังวาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2530.
เลขเรียกLC3987.T5 ป642 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / บรรณาธิการ นรินทร์ ภูหนองโอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกLC4037.T5 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / บรรณาธิการ นรินทร์ ภูหนองโอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกLC4037.T5 จ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInclusive education policy for people with disabilities in Yangon, Myanmar / Nandar Nwe Oo = นโยบาย...
ชื่อผู้แต่งNandar Nwe Oo.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อคนพิการ / สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี. พี. วาย ซัพพลาย, [253-?]
เลขเรียกHV1559 . T5 ก2 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อคนพิการ / สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, 2535.
เลขเรียก346.013 ค156ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อคนพิการ นายกฯ...ไม่มีปัญหา / สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ; [บรรณาธิการโดย] วิริยะ น...
ชื่อผู้แต่งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภา, [2532?]
เลขเรียก344.03 ค34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาคนพิการเข้าสู่สังคมปกติ : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา / โดย อังคณา แสงสวัส...
ชื่อผู้แต่งอังคณา แสงสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การปฎิบัติของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / เกยู...
ชื่อผู้แต่งเกยูร วงศ์ก้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกLC4015 ก169ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Education for children with hearing disabili...
ชื่อผู้แต่งธีรธร เลอศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก371.912 ธ624ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน / ประกฤติ พูลพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งประกฤติ พูลพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547.
เลขเรียกLC4601 ป46,371.928 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and pract...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC3998.T5 ภ661,371.9046 ภ659ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยเหลือคณาจารย์ในคณะต่าง ๆในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ / วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554.
เลขเรียก371.909593 ก494 ล.8
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา