Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกNX652.พ62 ช63 2544,371.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแสดงออกทางศิลปะตามทฤษฎีของวูลฟ์ฟลินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา สิลมัฐ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระของเด็กผู้พิการ...
ชื่อผู้แต่งยุพา มหามาตร.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2556.
เลขเรียก700.87 ย412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระของเด็กผู้พิการท...
ชื่อผู้แต่งยุพา มหามาตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกวจ 700.87 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปะกับชีวิต ศ (101) เรื่องทฤษฎีสีเบื้องต้นสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้...
ชื่อผู้แต่งกำเพลิง พันธุ์ดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานในพื้นที่จำกัด สำหรับนักศึกษาศิลปะที่มีความพิการทางขา ภายใต้หลักการ UNIVERSAL...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ถาวรกฤษ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2559.
เลขเรียกHV8688 ค181,303.69 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกN7425.8.ท9 ช63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการค่ายศิลปะเด็กพิเศษ, 2546.
เลขเรียกN365.ท9 ช635 2546,700 ช489พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงแแกอย่างอิส...
ชื่อผู้แต่งยุพา มหามาตร
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2556.
เลขเรียกNX180.H34 ย412 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การสร้างกระบวนการทางศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสร...
ชื่อผู้แต่งยุพา มหามาตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556]
เลขเรียกHV1596.2 ย411ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะ : ประตูสู่จินตนาการ = Art for all / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551?
เลขเรียกNX180.H34 ช489ศ 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สแควร์ปริ๊นซ์, 2549.
เลขเรียกBF697 ค93 2549,371.91 ช489ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมควรปริ้นซ์, 2549.
เลขเรียกNX652.พ62 ช642 2549,WS 350.6 ช222ศ 2549,700.087 ช62ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา