Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อคนพิการ / สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี. พี. วาย ซัพพลาย, [253-?]
เลขเรียกHV1559 . T5 ก2 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาคนพิการเข้าสู่สังคมปกติ : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา / โดย อังคณา แสงสวัส...
ชื่อผู้แต่งอังคณา แสงสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน / ประกฤติ พูลพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งประกฤติ พูลพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547.
เลขเรียกLC4601 ป46,371.928 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and pract...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC3998.T5 ภ661,371.9046 ภ659ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLC89 ร451 2545,ว371.9 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและควบคุมความพิการแต่กำเนิด : แบบเรียนด้วยตนเอง / อนันต์ สุวัฒน์วิโรจน์, กฤชรัตน์ ตระกูลช่...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ สุวัฒน์วิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาะารณสุข, 2533.
เลขเรียก616.043 อ1511กป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกNX652.พ62 ช63 2544,371.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการ สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหว...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ บัวพันธ์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 371.12 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาที่พิการทางด้านการเคลื่อนไห...
ชื่อผู้แต่งผุสดี จั่นสังข์.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก153.42 ผ662ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเว็บ แบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งปารณีย์ คุณเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 371.91 ป274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การปลูกไม้ตัดใบตระกูลฟิโลเดนดรอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินช่วงชั้นท...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ชิณวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLC4029 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาว สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น [electron...
ชื่อผู้แต่งเชวง ดุริยางคเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 6 : 2557 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะ, 2557.
เลขเรียกHV1559.T5 ก525 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งอังศณา บุญเฉลิมศักดิ์, 2501-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.91 อ1128ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา