Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี / ...
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา, 2550.
เลขเรียก371.911 ร925ย 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี โรงเรียนสอนคนตาบอด / โรงเรียนสอนคนตาบอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญส่งการพิมพ์, 2507.
เลขเรียกHV1626 ป629 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการรำลึก มิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, [2552?].
เลขเรียก371.911 จ688 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / บรรณาธิการ นรินทร์ ภูหนองโอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกLC4037.T5 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / โดยคณะกรรมการรำลึก มิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ ; ประหยัด ภูหนองโอง ; บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ,มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกHV1626 จ688 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / บรรณาธิการ นรินทร์ ภูหนองโอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกLC4037.T5 จ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนร่วมระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตากับนักเรียนสายตาปกติในโรงเรียนสามเสนวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งนุชจรี ปาจันทร์.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสมกมล ภัทรกิจโสภณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1338.A2 ส42 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and pract...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC3998.T5 ภ661,371.9046 ภ659ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรพิเศษสำหรับคนตาบอด / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 251-]
เลขเรียกHV1626 ศ615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบศูนย์สื่อการศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด / สุรีย์พร ท้วมทอง = A proposed model of educa...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พร ท้วมทอง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นเสียงเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพิการทางสายตา = The develop...
ชื่อผู้แต่งนัฐติยา สอนสุภาพ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก371.911 น113ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนตาบอดให้เข้าร่วมกับสังคมปกติ : กรณีศึกษาโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพฯ / โดย รจนาฎ ฐิติประวัติ.
ชื่อผู้แต่งรจนาฎ ฐิติประวัติ.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกฟังเรื่อง พยัญชนะ สระ และตัวเลขในภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางกา...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ประชิตครบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมอักษรเบรลล์ประกอบอุปกรณ์ตรวจคำตอบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสอนเสริมสำหรับนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งสาคร ธรรมาภิมุข
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก371.334 ส21ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา