Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมคำสอนเรื่องลุงสอนหลาน/ ปรีดา ศรีทาเวช.
ชื่อผู้แต่งปรีดา ศรีทาเวช.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวงในวรรณกรรมอีสานเรื่องสร้อยสายคำ = An analysis of the...
ชื่อผู้แต่งปัจจรี ศรีโชค.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำสอนและการสอนในวรรณกรรมเรื่องท้าวคำสอน/ ศิรินทรา ทองปาน.
ชื่อผู้แต่งศิรินทรา ทองปาน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอีสานเรื่องจันทะหมุด = An analytical study of Chanthamut, a Northester...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจตุรงค์ ภิรมยา.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย : การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา / ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPN56.S53 ป46,398.2593 ป473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม / ปฐม หงษ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งปฐม หงษ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกGN635.ท9 ป34,398.2 ป13ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม : รวมบทความทางคติชนวิทยา ภาพฉายในมิติเรื่องอัตลักษณ์ ชาติพั...
ชื่อผู้แต่งปฐม หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกGN635.T5 ป141ก 2551,398.2049591 ป141ก 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนเกี่ยวกับขุนแผนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี / พัชนียา บุนนาค = Khun phaen folklore i...
ชื่อผู้แต่งพัชนียา บุนนาค
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเจ้าบทเจ้ากลอน และเกร็ดนิยายวรรณคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร.
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ประภาพิทยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรธเนศวร์, 2529.
เลขเรียก895.9184 ป223ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร = ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / งวน ญิล ; แปลโดย ภูมิจิต ...
ชื่อผู้แต่งงวน ญิล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์วินัย, 2548.
เลขเรียกGN479.5 .ง53 2548,392.9 ง53จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง.
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS523.4.T35 ศ64,398 ศ37ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีคติชนวิทยา / ศิราพร ณ ถลาง
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGR312 ศ444ท 2557,398.09 ศ444ท 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คติชนวิทยา และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกGR550 .ศ65 2552,398.09 ศ37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา