Found: 475  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม /[บรรณาธิการ รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2562.
เลขเรียกCC135 ย318 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ความเชื่อของไทย [คติสยาม] / พลูหลวง, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546.
เลขเรียกGR312 ป48,133 พ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550?].
เลขเรียกHD9116.ท92 ก831,338.17361 ก832 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลชา...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ อยู่อินทร์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT5899.R5 น74 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ: พรทิพย์ เติมวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียกRG801 ก451 2551,WB50.JT3 ก451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งแสงสีตามหลักฮวงจุ้ย / ม. อึ้งอรุณ.
ชื่อผู้แต่งม. อึ้งอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2551.
เลขเรียกBF1779.F4 .ม56 2551,133.3337 ม111ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดราชบุรี / ฐิติมา ช่างไม้.
ชื่อผู้แต่งฐิติมา ช่างไม้.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ, 2524.
เลขเรียกDS568 ฐ63,303.482 ฐ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการการเรียนการสอนวิชานิทานพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ จักกะพาก 2504-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคสุนัขในจังหวัดสกลนคร / สุภีร์ สมอนา
ชื่อผู้แต่งสุภีร์ สมอนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการวิเคราะห์คติชาวบ้าน" / บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ, ผู้ร่...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม, 2534.
เลขเรียกGR312 ก474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการอะนาไลติคไฮราคีสำหรับการประเมินเบื้องต้นของเทคโนโลยีสะอาด / คมสันต์ อกนิษฐ์เ...
ชื่อผู้แต่งคมสันต์ อกนิษฐ์เสนีย์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกNA7435.Z9L6 จ246,วพ 628 ค152ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา