Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ: พรทิพย์ เติมวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียกRG801 ก451 2551,WB50.JT3 ก451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก / พูนพงษ์ งามเกษม...[และคนอื่น]
ชื่อผู้แต่งพูนพงษ์ งามเกษม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
เลขเรียกGV1471 ร451 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยภ...
ชื่อผู้แต่งมณฑิชา ชนะสิทธิ์ 2515-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขะลำ : การสังเคราะห์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับข้อห้ามเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวอีสาน ...
ชื่อผู้แต่งพระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว ละโพธิ์)
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 390.95933 อ37ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวเรื้อ นาร้าง (สำนวนเก่า) / สนิท พลเดช.
ชื่อผู้แต่งสนิท พลเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร , ม.ป.ป.
เลขเรียก390 ส213ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท / นพดล ตั้งสกุล, จันทนีย์ วงศ์คำ.
ชื่อผู้แต่งนพดล ตั้งสกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมกลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกGR490 .น355 2548,390.09593 น169ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ / ต้นข้าว ปาณินท์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกNA7435.W4 ค135,728.09593 ภ669 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนกับการท่องเที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี / ปรมินท์ จารุวร
ชื่อผู้แต่งปรมินท์ จารุวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกGR312 .ป442 2559,398 ป168ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / กิ่งแก้ว เพ็ชรราช.
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว เพ็ชรราช.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542.
เลขเรียก398 ก632ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / มัลลิกา คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGR312 .ม63 2550,398.09593 ม377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / วีระวัชร์ ปิ่นเขียน.
ชื่อผู้แต่งวีระวัชร์ ปิ่นเขียน.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542.
เลขเรียก398 ว735ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนและภูมิปัญญาไทย / เรไร ไพรวรรณ์. [text]
ชื่อผู้แต่งเรไร ไพรวรรณ์
พิมพลักษณ์ธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553.
เลขเรียก398 ร51ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนและภูมิปัญญาไทย / เรไร ไพรวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งเรไร ไพรวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553.
เลขเรียกGR312 ร766,398.9593 ร84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา พ.ศ. 2550 : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพเด็ก = Healthy families under Lan Na t...
ชื่อผู้แต่งพรรณเพ็ญ เครือไทย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา